Tin mới: Kết quả chính thức Giải thưởng và Học bổng KOVA lần thứ 21 năm 2023
Ủy ban Giải thưởng

Nguyên Ủy ban Giải thưởng

 <h5> BÀ Nguyễn Thị Bình</h5>                 <p>Nguyên Phó Chủ tịch nước</p>              <p>Chủ tịch Ủy Ban Giải thưởng KOVA (từ 2002 - 2012)</p>
BÀ Nguyễn Thị Bình

Nguyên Phó Chủ tịch nước

Chủ tịch Ủy Ban Giải thưởng KOVA (từ 2002 - 2012)

Ủy ban Giải thưởng

<h6>Chủ tịch             <h5>GS.TS Nguyễn Thị Doan</h5>             <p>Nguyên Phó Chủ tịch nước <br>             Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam</p>
Chủ tịch
GS.TS Nguyễn Thị Doan

Nguyên Phó Chủ tịch nước
Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam

<h6>Giám đốc Hội đồng Quản lý Quỹ</h6>             <h5>PGS.TS. Nguyễn Thị Hoè</h5>             <p>Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam <br>             Chủ tịch Sơn KOVA (Người sáng lập)</p>
Giám đốc Hội đồng Quản lý Quỹ
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoè

Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam
Chủ tịch Sơn KOVA (Người sáng lập)

TS. Trần Văn Tùng
TS. Trần Văn Tùng

Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ

PGS.TS Hoàng Minh Sơn
PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

GS.TS Lê Thị Hợp
GS.TS Lê Thị Hợp

Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Minh Hương
ThS. Nguyễn Thị Minh Hương

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Ông Ngô Sỹ Quang
Ông Ngô Sỹ Quang

Tổng Giám đốc KOVA Hà Nội